Kansallismuseon arkkitehtuurikilpailu kilpailijoiden tekemät kysymykset 14.2.2019 sekä palkintolautakunnan 19.2.2019 niihin antamat vastaukset

Kansallismuseon arkkitehtuurikilpailu kilpailijoiden tekemät kysymykset 14.2.2019 sekä palkintolautakunnan 19.2.2019 niihin antamat vastaukset

 

Kysymykset on numeroitu, vastaukset kunkin kysymyksen alla:

1. Säilyykö olemassa oleva kahvila, vaikka uusi ravintola tulee kokonaisuuteen?
Nimimerkki: ” Kysyvä ei tieltä eksy ”
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa. Nykyisessä päärakennuksessa halutaan kuitenkin säilyttää kahvila/ravintolapalveluja.

2. Mikä on lattian korkotaso, plussa vanhan rakennuksen osalta pohjakerroksessa, nykyinen kahvila, halkopiha jne. Leikkauksessa ja pohjapiirroksessa on ristiriitaista tietoa tästä?
Nimimerkki: ” Kysyvä ei tieltä eksy ”
Vastaus: Rakennusten lattiapintojen ja alakattojen korkotasot nähtävissä leikkauspiirustuksista liitteessä: ”LIITE C1 Kansallismuseo, Häkälä ja Vaunuvaja + pihapuistoalue piirustukset”.

3. Onko puiston maastosta korkoja, plussia kattavasti jossain kilpailuasiakirjassa?
Nimimerkki: ” Kysyvä ei tieltä eksy ”
Vastaus: Piha-alueen ja kalliopinnan korkotasot nähtävissä liitteessä: ”LIITE C3 Louhintatasot, sivu 3

4. Pitääkö vanhan rakennuksen olemassa olevalta esteettömältä sisäänkäynniltä päästä esteettömästi kaikkiin pohjakerroksen tiloihin ja uuteen hissiin pohjakerroksessa vanhassa rakennuksessa vai riittääkö vain yhteys olemassa olevaan hissiin?
Nimimerkki: ” Kysyvä ei tieltä eksy ”
Vastaus: Kilpailuohjelman mukaisesti, kohta 4 suunnitteluohjeet

5.Mikä on vanhan rakennuksen pohjoispään räystään plussa/ korkotaso. Kahdessa julkisivussa oli ristiriitaista tietoa?
Nimimerkki: ” Kysyvä ei tieltä eksy ”
Vastaus: Korkotasot ovat nähtävissä leikkauspiirustuksista liitteessä: ”LIITE C1 Kansallismuseo, Häkälä ja Vaunuvaja + pihapuistoalue piirustukset”. Viimeisimmät tontilla suoritetut korkomittaukset ovat saatavissa 3D mallinnuksesta tai fotogrammetrisistä projektioista. Projektiot liitetään kilpailuaineistoon lisäkirjeenä yhdessä kilpailun kysymysten vastauksien kanssa 21.2.2019.

6. Riittääkö esinekuljetusreitti tapahtumatilojen huoltokäytävässä (2,5mx3mx5m esineelle) huoltohissistä näyttelytiloihin ja puusepänverstaaseen vai tarvitaanko ko. esine viedä vielä näyttelyverstaaseen ja metalliverstaaseen?
Nimimerkki: ” Kysyvä ei tieltä eksy ”
Vastaus: Jos mahdollista, niin kuljetusreitti voi ulottua näyttelyverstaaseen ja metalliverstaaseen asti, mutta kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

7. ”2- 7.2 “Kilpailuehdotus toimitetaan sekä PDF-muodossa että tulostettuina plansseina. Lisäksi toimitetaan yksi JPG-kuvatiedosto, jossa on esitettynä liitteenä annettuun kuvaan sijoitettu ulkoperspektiivikuva ja asemapiirros”. Pitäisikö asemapiirros sijoittaa ulkoperspektiivikuvan päälle vai pitäisikö piirros sijoittaa kuvaan sijoitetun ulkoperspektiivikuvan sivuun?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: JPG-kuvatiedostossa asemapiirros tulee sijoittaa liitteenä olevan ”LIITE E2 Kilpailun JPG-perspektiivikuvan tiedostopohja” ulkoperspektiivikuvan alapuolelle varattuun vapaaseen kuva-alaan kilpailuohjelman kohta ”7, Esitystapa” mukaisesti.

8. Voisitteko täsmentää mihin ulkoperspektiivikuvaan asemapiirros pitäisi sijoittaa?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Liitteenä olevaan JPG-kuvatiedostoon ”LIITE E2 Kilpailun JPG-perspektiivikuvan tiedostopohja”

9. ”Tulostetut ja julkaisukelpoiset planssit (2kpl) toimitetaan kiinnitettynä jäykille pystysuuntaisille 700 x 1000 mm alustoille.” Kuinka paksuja tulisi alustojen olla?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Käsittelykelpoinen paksuus on kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

10. Missä mittakaavassa tulee maantasokerroksen pohjapiirros ja pitkittäissuuntainen poikkileikkaus sijoittaa perspektiivien alle? (Asemapiirros 1:1000, varjostettuna aurinko 45o lounaasta vai Pohjapiirrokset näyttelytilakerros ja maantasokerros 1:400?)
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Mittakaavassa 1:400 (katso kilpailuohjelma kohta 7, Esitystapa). Asemapiirroksen (1:1000) paikka plansseissa on kilpailijan vapaasti valittavissa.

11. Voisitteko täsmentää tarkalleen mihin korkeuteen maastoon haluatte maantasokerroksen pohjapiirroksen alustalla 1, siis sen joka on sijoitettava kahden perspektiivin alapuolelle. Mahdollisesti +9,30m korkeuteen?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

12. ”JPG-kuvatiedosto toimitetaan erillisenä tiedostona. Kuva tehdään Liitteen E2 kuvaan (tiedostokoko 1920 x 2520 pix. tiedostomuoto jpg). Kuvassa tulee näkyä perspektiivikuvassa kilpailuehdotus ja sen alapuolella 45o lounaasta varjostettu asemapiirros”. Sisällytetäänkö tiedostokokoon (1920×2520 px) ainoastaan perspektiivikuva vai “perspektiivikuva ja asemapiirros”?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Molemmat sekä perspektiivikuva että asemapiirros. JPG-kuvatiedostossa asemapiirros tulee sijoittaa liitteenä olevan ”LIITE E2 Kilpailun JPG-perspektiivikuvan tiedostopohja” ulkoperspektiivikuvan alapuolelle varattuun vapaaseen kuva-alaan kilpailuohjelman kohta ”7, Esitystapa” mukaisesti.

13. Kaikki asiakirjat varustetaan nimimerkillä. Mihin kohtaan alustaa tulisi nimimerkki merkitä?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

14. ”7.3 Kilpailu on salainen, myös kilpailun toinen vaihe. Kaikki kilpailuehdotuksen asiakirjat (tiedostot ja tulostetut asiakirjat) on luovutettava nimettöminä ja varustettava nimimerkillä.” ”7.4 tai viimeistään samana päivänä postin tai vastaavan kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi osoitteella”. Jos lähetämme ehdotuksemme postitse tai kuriiripalvelua käyttäen, on lähetykseen merkittävä lähettäjän nimi ja osoite. Posti ja kuriiripalvelut eivät ota vastaan lähetyksiä, joissa ei ole lähettäjän nimeä ja osoitetta. Posti ja kuriiripalvelut eivät myöskään hyväksy sitä, että lähettäjän osoitteen sijaan merkitään lähettäjän paikalle kilpailun järjestäjän Helsingin osoite. Olisiko teille kilpailun järjestäjinä hyväksyttävä sellainen ajatus, että merkitsisimme siihen ystävämme (joka ei ole mukana kilpailussa) nimen ja osoitteen, jotta ehdotuksemme nimettömyys tulisi taattua? Voimmeko laittaa pakettiin oman nimemme sijaan jonkun muun nimen ja osoitteen? Jos pakettiin ei voi laittaa toisen henkilön nimeä, miten ehdotatte, että lähetämme ehdotuksen nimettömästi postitse tai kuriiripalvelua käyttäen?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Ennen ehdotusten arvostelua pakkaukset avaa henkilö joka ei osallistu arvosteluun ja poistaa tunnistetiedot

15. Voisitteko toimittaa LIITTEET B1 ja C3 .dwg -tiedostoina?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Helsingin kaupunki ei toimita ajantasa-asemakaavaa dwg-tiedostomuodossa. Palkintolautakunta ei ole pitänyt kaavaotteen digitointia tarpeellisena

16. Voisitteko toimittaa LIITTEIDEN E1 ja E3 kuvat tiff- tai jpeg -kuvina?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Kilpailija voi muuttaa tiedostomuodot parhaaksi katsomaansa formaattiin

17. ”4.6 -Tekniset tilat (HUOM. tilavaraus 400 m2 on huomioitu tilaohjelmassa) Lisärakennuksen varataan tilat lämmönjakohuoneelle, jäähdytysjakohuoneelle, vedenjäähdytyskoneelle, jäteveden– ja salaojien pumppaamoille, erottimille, ilmanvaihtokoneille, sammutuslaitteille, rakennusautomaation valvomolle sekä savunpoisto- ja ylipaineistuslaitteille.” – Pitäisikö kaikkien kyseisten teknisten tilojen (lämmönjakohuone, jäähdytysjakohuone, vedenjäähdytyskone, jätevesi ym.) sisältyä noihin 400 m2:iin vai tulevatko ne tuon pinta-alan lisäksi?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: 400m2 pinta-alaan sisältyy tarvittavat tilat

18. ”Näyttely- ja tapahtumatilasta on yhteys samassa tasossa sijaitseviin verstastiloihin ja hissiyhteys olemassa olevan hissivarauksen kautta kalliotiloissa sijaitsevalle lastauslaiturille sekä sen yhteydessä oleviin varastotiloihin.” ”olemassa oleva hissivaraus. Sivu 20. 4.3” Voisimmeko muuttaa kyseisen lastaushissin sijaintia museon pihapuiston alla?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa, mutta edellyttää uusia louhintoja

19. ”kilpailuehdotuksen tekijällä, vähintään suunnitteluryhmän jäsenellä tulee olla tehtävän edellyttämä pääsuunnittelijalta ja vastaavalta arkkitehdilta Suomessa vaadittava kelpoisuus (poikkeuksellisen vaativa/YM1/601/2015). (Rakennuksen toteutussuunnitteluvaiheessa edellytetään tätä myös peruskorjaustehtävän osalta. Pätevyysvaatimus täyttyy myös jaettuna suunnitteluryhmässä; yhdellä henkilöllä ei tarvitse olla kaikkia vaadittuja pätevyyksiä.)” – Olisiko tulkittavissa, että missä tahansa Euroopan unionin jäsenmaassa myönnetty arkkitehdin pätevyys antaa meille pääsuunnittelijalta ja vastaavalta arkkitehdilta Suomessa vaaditun kelpoisuuden?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Ei ole tulkinnanvaraa

20. ”kilpailijan suunnitteluryhmään tulee kilpailun toisessa vaiheessa kuulua tehtävän edellyttämät rakenne-, lviaj- ja maisema-asiantuntijat. Lisäksi ryhmään voivat kuulua geo- ja sähköasiantuntijat.”– Joissain Euroopan unionin jäsenmaissa arkkitehdeillä on myös tarvittava rakenne-, lviaj- ja maisema -pätevyydet näiden suunnittelua varten ja vastuunkantoa varten. Voitaisiinko tuossa tapauksessa yhtä ja samaa arkkitehtia pitää ryhmän rakenne-, lviaj- ja maisema-asiantuntijana?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Kilpailun 2. vaiheessa edellytetään tehtävän vaativuuden mukaisia asiantuntijoita

21. Tarvitaanko näyttelytilassa luonnonvaloa?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa, kilpailuohjelman vaatimusten mukaisesti

22. ”Koko näyttely/tapahtuma-alue tulee olla jaettavissa vähintään kolmeen osaan, joista kutakin voidaan käyttää itsenäisesti erityyppisiin tapahtumiin. Vähintään kaksi tilaa tulee olla yhdistettävissä n. 900m2 laajuiseksi yhtenäiseksi päänäyttely / tapahtumatilaksi, jonka muoto on yksinkertainen ja ulkoasu neutraali. Tilan pituus/leveys tulee olla suhteiltaan n. 1/2 – 1/3 kokoinen.” – Näyttelytila: tilan pituus/leveys tulee olla suhteiltaan ½ – 1/3. Koskeeko tuo 600 m2:n tilaa vai 600+300=900m2:n tilaa?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Vaatimus koskee pyydettyä n. 900m2 aluetta kohdan ”4. lisärakennuksen tilat” mukaisesti

23. Voisitteko toimittaa kilpailualueesta piirustuksen, johon on merkitty maaston korkeussuhteet?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Piha-alueen ja kalliopinnan korkotasot nähtävissä liitteessä: ”LIITE C3 Louhintatasot, sivu 3”

24. ”Museon nykyinen pääsisäänkäynti säilyy ennallaan ja on ensisijainen sisääntuloreitti Kansallismuseoon aukioloaikoina. Lisärakennukseen sijoitetaan erillinen sisäänkäynti, joka mahdollistaa tapahtumatoiminnan museon aukioloaikojen ulkopuolella ja tutustumisen vaihtuviin näyttelyihin ilman kulkua päärakennuksen kautta. Uuden sisäänkäynnin liittyminen nykyisen museorakennuksen kulkuyhteyksiin tulee osoittaa. Odotuksena on tilaratkaisu, joka tukee kehittyviä palveluita ja mahdollistaa yleisötilojen käytön sekä nykyisessä museorakennuksessa että lisärakennuksessa myös museon aukioloajan ulkopuolella. Lisärakennuksen yhteys nykyiseen museorakennukseen ja sen pääkulkureitteihin tulee olla luonteva. Lisärakennuksen tulee toimia tarvittaessa itsenäisenä erillään muusta museon toiminnasta.” – 5. TILAOHJELMAN mukaan, sivu 26. Pitäisikö lisärakennuksen sisäänkäyntiaulan ja nykyisen  museorakennuksen välinen yhteys taata rakennelmalla? Olisiko mahdollista, että näiden kahden rakennuksen sisäänkäyntejä yhdistäisi ulkokautta kulkeva polku?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

25. Voisitteko kertoa miten kerroksen -2 tukirakenteet (pilarit ja palkit, holvit ym.) on suunniteltu? Voisitteko toimittaa piirustuksen kerroksen -2 tukirakenteista?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Kyseessä on kallioon louhittu luolatila

26. Olisiko mahdollista muuttaa kerroksen -2 tilaratkaisuja/ tilojen järjestelyä (lastaustila ja varasto)? Onko mahdollista rakentaa kerroksen -2 tilat uudelleen uutta tilaratkaisua käyttäen?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

27. ”Lisärakennukseen tulee osoittaa reitti jota pitkin 15 metriä pitkä ja poikkileikkauspinnaltaan 3×3.5m kappale voidaan kuljettaa maan pinnalta päänäyttelytilaan. – Ajatellen reittiä, jota pitkin 15 m pitkä kappale voidaan kuljettaa rakennukseen, mikä on kunkin kaltevan tason liuskan suurin hyväksyttävä pituus ? Mikä on kyseisen luiskan suurin mahdollinen kaltevuuskulma?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

28. It has been mentioned that the participant should be EU citizens or countries with EU procurement agreements in place Is UK citizen eligible for the competition as Brexit details are still to be agreed upon ?Pls clarify Many Thanks
Nimimerkki: Helloo..
Answer: The competition questions were supposed to be submitted in Finnish or Swedish. See the eligibility criteria in section 1.2 of the competition programme.
Vastaus: Kilpailukysymykset tuli toimittaa suomen tai ruotsin kielellä. Osanotto-oikeus – katso kilpailuohjelma kohta 1.2.

29. We are a global Turkish firm with offices in London and New York. Can we submit for this competition?
First stage of the competition:
– open to all citizens of Member States of the European Union and of countries
governed by EU procurement legislation, in accordance with currently valid
treaties and legislation.
– a team that otherwise fulfils these requirements may include persons who are
citizens of countries not governed by EU procurement legislation.
Thanks,
Nimimerkki: Question:
Answer: The competition questions were supposed to be submitted in Finnish or Swedish. See the eligibility criteria in section 1.2 of the competition programme.
Vastaus: kilpailukysymykset tuli toimittaa suomen tai ruotsin kielellä. Osanotto-oikeus – katso kilpailuohjelma kohta 1.2.

30. Utställnings-/evenemangsområdet som helhet ska kunna delas in i minst tre utrymmen, och varje utrymme ska kunna användas självständigt för olika typer av evenemang. Minst två av dessa utrymmen ska kunna slås samman till ett enhetligt huvudutställnings-/ evenemangsrum på ca 900 m2, med en enkel form och ett neutralt utseende. Förhållandet mellan hallens bredd och längd ska vara ca 1/2–1/3.
Gäller dimensionerna 1/2-1/3 formen på det enhetliga huvudutställnings-/evenemangsrummet då minst två utrymmen är kombinerade, eller gäller det vardera och/eller samtliga utställningsrum sett i plan, oberoende av att de är kombinerade eller ej?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Svar: Kravet gäller det begärda området på cirka 900 m2 enligt punkt 4, ”Lokalerna i tillbyggnaden”.
Vastaus: Vaatimus koskee pyydettyä n. 900m2 aluetta kohdan ”4. lisärakennuksen tilat” mukaisesti

31. Vidare ska planen innehålla ett förslag på en hissförbindelse i den nuvarande museibyggnaden som förbättrar de inre passagerna. Museet har för tillfället endast en personhiss på 1,5 m2 i användning. Den finns i anslutning till centralhallen i museet. De tävlande förväntas ge ett förslag på en ny hissförbindelse för persontrafiken mellan de olika våningarna för att säkerställa ett fungerande besökarflöde mellan utställningarna på museet. Är det möjligt att använda sig av personalhissen som finns i förbindelse med personalrummen (bredvid om Halkopiha)?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Svar: Det får de tävlande avgöra fritt
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

32. Minst två perspektivbilder på exteriören, av vilka den ena ska placeras på fotografi nummer 1 i fotografibilagan E1 till tävlingsdokumenten. Är det tillåtet att manipulera fotografibilagan E1 som bifogats till en av exteriörvisualiseringarna (Ex. collage eller 3D-rekonstruktion sett från samma vinkel)?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Svar: Det får de tävlande avgöra fritt
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

33. Onko tarkoitus, että laajennukseen on esteetön lähestyminen joka suunnasta?
Nimimerkki: ”Riimu”
Vastaus:  Lisärakennus toteutetaan esteettömänä, kilpailuohjelman kohdan ”4. Suunnitteluohjeet yleistä” mukaisesti

34. Onko sisäpihoille jo ajateltu valmiiksi jotain erityistä ohjelmaa / sisältöä (joka vaikuttaa esimerkiksi kattamistarpeeseen), joka pitäisi ottaa suunnitelmissa erityisesti huomioon?
Nimimerkki: ”Riimu”
Vastaus: Ratkaisu kuuluu kilpailutehtävään ja on kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

35. Onko alueesta mahdollista saada kantakarttaa dwg.muodossa?
Nimimerkki: ”Riimu”
Vastaus: Lisätään kilpailuaineistoon lisäkirjeenä yhdessä kilpailun kysymysten vastauksien kanssa 21.2.2019

36. Kilpailuohjelma s. 21, kohta Näyttely- ja tapahtumatila: ”Näyttely- ja tapahtumatilassa ja siihen liittyvässä aulatilassa voi olla samanaikaisesti 600-1000 henkilön yleisö. Koko näyttely/tapahtuma-alue tulee olla jaettavissa vähintään kolmeen osaan, joista kutakin voidaan käyttää itsenäisesti erityyppisiin tapahtumiin.”
Viitataanko jälkimmäisessä virkkeeessä näyttely/tapahtuma-alueella tilaohjelman näyttely- ja tapahtumatilaan (1000-1200m2), vai näyttely- ja tapahtumatilaan (1000+1200m2) + näyttely- ja tapahtumatilan aulatilaan (200m2)? Eli tuleeko ainoastaan näyttelytila olla jaettavissa 3 osaan, vai näyttelytila + aulatila olla jaettavissa yhdessä 3 osaan.
Nimimerkki: Kysymysten nimimerkki: Team X / alla kilpailuun liittyvät kysymykset:
Vastaus: Vain näyttelyalueiden tulee olla jaettavissa

37. Liite C3 louhintatasot, sivu 1 pohjakuva: Onko louhinta sallittua Kansallismuseon pohjoispuolella, valkoisella suorakulmiolla merkityllä alueella? Viitaten alueeseen, joka sijaitsee sinisellä rasterilla merkityn olemassa olevan rakennuksen ja keltaisella merkityn ”louhinta sallittu tasoon +0” -alueen välissä.
Nimimerkki: Kysymysten nimimerkki: Team X / alla kilpailuun liittyvät kysymykset:
Vastaus: Sallitut louhintatasot näkyvät kuvassa ”LIITE C3 Louhintatasot / sivu 1”. Kilpailuohjelman havainnekuva on yksinkertaistettu kuvaus aiheesta. Louhintaa rajoittaa myös olemassa oleva ajotunnelivaraus.

38. Kilpailuohjelmassa sanotaan ensimmäisen vaiheen kilpailuehdotuksista seuraavasti: “Vähintään kaksi ulkoperspektiivikuvaa, joista toinen sijoitettuna kilpailuasiakirjojen valokuvaliitteessä E1 annettuun valokuvaan numero 1.“Onko toinen ulkoperspektiivikuva tarkoitus sijoittaa johonkin samassa liitteessä olevista muista kuvista, vai onko esimerkiksi mahdollisuutta käyttää itse otettua kuvaa?
Nimimerkki: Nimimerkki “Aallonharja” kysyy seuraavat kysymykset, osassa kysymyksiä on useampi osakysymys:
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

39. Ensimmäisen vaiheen esitystavasta sanotaan kilpailuohjelmassa seuraavasti: “Planssille 1 sijoitetaan sen yläreunaan vierekkäin yhdet ulkoperspektiivi- ja sisäperspektiivikuvat.” Tarkoitetaanko kyseiseen planssin kohtaan sijoitettavalla ulkoperspektiivikuvalla valokuvaliitteen E1 valokuvaan numero 1 sijoitettua ulkoperspektiivikuvaa vai onko väliä minkä ulkoperspektiivikuvan siihen laittaa?
Nimimerkki: Nimimerkki “Aallonharja” kysyy seuraavat kysymykset, osassa kysymyksiä on useampi osakysymys:
Vastaus: Tarkoitetaan valokuvaliitteen E1 kuvaa 1

40. Kilpailuohjelmassa sanotaan nykyisestä museorakennuksesta: “Museon näyttelykierron toimivuuden varmistamiseksi kilpailijoiden odotetaan esittävän uusi kerrosten välinen henkilöliikenteen hissiyhteys.” Tarkoitetaanko tällä yhtä hissikoria ja onko tälle jonkinlaista minimimitoitusta?
Nimimerkki: Nimimerkki “Aallonharja” kysyy seuraavat kysymykset, osassa kysymyksiä on useampi osakysymys:
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

41. Kilpailuohjelmassa sanotaan lisärakennuksen naulakkotiloista: “Lisärakennukseen varataan naulakkotilaa sen käyttökapasiteetin mukaisesti 600-1000 henkilölle. Vartioimattomien naulakoiden lisäksi tiloissa tulee olla lukittavia lokeroita.” Tarkoittaako tämä sitä, että lukittavat lokerot lasketaan tähän 600-1000 henkilön käyttökapasiteettiin, vai erikseen? Tarkoitan tällä sitä, että voiko lukittavalla lokerolla ns. korvata naulakkopaikan, vai tuleeko lukittavia lokeroita mitoittaa erikseen 600-1000 henkilön naulakkopaikkojen lisäksi? Jos erikseen, niin onko niiden määrästä ohjetta? Tilaohjelman mukaan naulakkotilat ja lokerikot sisältyvät samalle 100m² pinta-alalle, mutta sanallinen selitys hieman hämmentää ohjeen tulkitsemista.
Nimimerkki: Nimimerkki “Aallonharja” kysyy seuraavat kysymykset, osassa kysymyksiä on useampi osakysymys:
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa tilaohjelman puitteissa. Tavoitteena saada vaatesäilytystilaa kokonaisuudessaan yhteensä 600-1000 henkilölle.

42. Kilpailuohjelmassa sanotaan lisärakennuksen näyttely- ja tapahtumatiloista näin: “Tilan vapaan korkeuden tulee vähintään 600m2 alueelta olla vähintään 7m.” Tarkoitetaanko vapaalla korkeudella etäisyyttä lattian yläpinnasta katon alapintaan vai etäisyyttä lattian yläpinnasta katon mahdollisten ripustusten alle jäävään vapaaseen tilaan? TIlakaaviossa on myös ohje siitä, että 300+300m² tiloilla tulee olla vähintään 4m vapaa korkeus, ja osoitan saman kysymyksen myös näille tiloille.
Nimimerkki: Nimimerkki “Aallonharja” kysyy seuraavat kysymykset, osassa kysymyksiä on useampi osakysymys:
Vastaus: Vapaan korkeuden alapuolella ei tule olla esteitä

43. Lisärakennuksen tilaohjelmassa sanotaan näyttely- ja tapahtumatiloista, että sen tulee olla “jaettavissa erikseen käytettävissä oleviin tlloihin pinta-alaltaan n. 600+300+300m²”. “Kilpailuohjelmassa sanotaan myös näin: “Koko näyttely/tapahtuma-alue tulee olla jaettavissa vähintään kolmeen osaan, joista kutakin voidaan käyttää itsenäisesti erityyppisiin tapahtumiin. Vähintään kaksi tilaa tulee olla yhdistettävissä n. 900m² laajuiseksi yhtenäiseksi päänäyttely / tapahtumatilaksi, jonka muoto on yksinkertainen ja ulkoasu neutraali. Tilan pituus/leveys tulee olla suhteiltaan n. 1/2 – 1/3 kokoinen. Tilojen soveltuvuus erilaisiin, samanaikaisiin käyttötilanteisiin varmistetaan tiiviillä, helposti liikuteltavissa olevilla seinärakenteilla ja tilakohtaisilla ilmanvaihdon/olosuhdehallinnan laitteistoilla.” Onko tarkoitus, että nämä kolme lueteltua tilaa ovat itsessään avonaisia tiloja, vai onko niiden jakaminen vielä tästä pienemmiksi osiksi toivottua/sallittua, kunhan tilojen yhdisteltävyys toteutuu?
Nimimerkki: Nimimerkki “Aallonharja” kysyy seuraavat kysymykset, osassa kysymyksiä on useampi osakysymys:
Vastaus: Tilojen jakamista esitettyä pienemmiksi kokonaisuuksiksi ei vaadita

44. Kilpailuohjelman mukaan verstastilat on tarkoitus siirtää nykyisestä museorakennuksesta lisärakennukseen. Onko vapautuville verstastiloille osoitettava jonkinlainen uusi käyttötarkoitus?
Nimimerkki: Nimimerkki “Aallonharja” kysyy seuraavat kysymykset, osassa kysymyksiä on useampi osakysymys:
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

45. Kilpailuohjelmassa sanotaan ensimmäisen vaiheen JPG-kuvatiedoston esitystavasta näin: “JPG-kuvatiedosto toimitetaan erillisenä tiedostona. Kuva tehdään Liitteen E2 kuvaan (tiedostokoko 1920 x 2520 pix. tiedostomuoto jpg). Kuvassa tulee näkyä perspektiivikuvassa kilpailuehdotus ja sen alapuolella 45° lounaasta varjostettu asemapiirros.” Onko niin, että asemapiirroksen mittakaavalla ei ole väliä, sillä kuvatiedostolle ei ole annettu mitään reaalimaailman mittoja minkä suhteen mittakaavan määrittäisi? Onko myös niin, että yhdeksi kuvaksi yhdistettävien perspektiivikuvan ja asemapiirroksen tulee olla sisällöltään samanlaiset kuin mitä plansseille ja PDF-tiedostoon sijoitetaan?
Nimimerkki: Nimimerkki “Aallonharja” kysyy seuraavat kysymykset, osassa kysymyksiä on useampi osakysymys:
Vastaus: Pyydetty kuva on digitaalinen kuvatiedosto ja sen mitat ovat 1920 x 2520 pix. Kuvien tulee olla sisällöllisesti samat kuin kilpailuehdotuksessa, mutta tarvittaessa detaljitasoltaan yksinkertaistettuina.

46. Kilpailuohjelmassa sanotaan: “Lisärakennukseen tulee osoittaa reitti jota pitkin 15 metriä pitkä ja poikkileikkauspinnaltaan 3×3.5m kappale voidaan kuljettaa maan pinnalta päänäyttelytilaan.” Voiko olettaa, että esim. leveät portaat ovat tarpeeksi helppokulkuinen reitti tällaiselle kappaleelle, vai onko tarve tätä helppokulkuisemmalle reitille?
Nimimerkki: Nimimerkki “Aallonharja” kysyy seuraavat kysymykset, osassa kysymyksiä on useampi osakysymys:
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

47. Kilpailuohjelman liitteen C3 Louhintatasot mukaan nykyisen rakennuksen pohjoisjulkisivusta eteenpäin on n. 20m pituinen alue, jossa ei kerrota sen louhintamahdollisuudesta, vaan siinä on vain tyhjä alue. Toisaalta kilpailuohjelman kohdassa “3.2 Kilpailualue” olevassa kartassa näyttää siltä, että louhinta on sallittu tasoon +0.00. Saako kyseisellä alueella siis louhia vai ei? Saman kohdan leikkauspiirustuksessa on myös kohta H, jossa on “ehdotettu uusi hissiyhteys pysäköintilaitokseen”. Kilpailuohjelman asiakirjojen mukaan tämä hissiyhteys osuisi aiemmin mainitulle alueelle, jonka louhintamahdollisuudet ovat siis hieman epäselvät. Toisaalta kilpailuohjelmassa on myös kohdat, joissa mainitaan: “Osalla tontin alueetta on lisäksi voimassa maanalainen asemakaava vuodelta 2001, joka sallii pysäköintilaitoksen kulkuyhteyden rakennettavaksi tasojen -18 ja +3 väliin. Kansallismuseon omat kalliotilat sijoittuvat osin tälle alueelle.” Sekä näin: “Vaihtoehtoisesti/lisäksi kilpailuehdotuksessa tulee osoittaa yhteys Finlandiatalon pysäköintilaitokseen (Q-Park) saattoliikenteen järjestämiseksi. Pysäköintiä ei tulla lisäämään, vaan suurin osa siitä pyritään poistamaan tontilta ja osoittamaan olemassa olevaan kalliopaikoitukseen. Lisärakennuksen sisäänkäynnin liittyminen Q-parkin halliin tulee ratkaista kilpailuehdotuksessa, optiona myös bussien purku Q-parkissa.” Saako alueella siis louhia ja mistä korkeustasosta mihin?
Nimimerkki: Nimimerkki “Aallonharja” kysyy seuraavat kysymykset, osassa kysymyksiä on useampi osakysymys:
Vastaus: Sallitut louhintatasot näkyvät kuvassa ”LIITE C3 Louhintatasot / sivu 1”. Kilpailuohjelman havainnekuva on yksinkertaistettu kuvaus aiheesta. Louhintaa rajoittaa myös olemassa oleva ajotunnelivaraus. Kilpailun lopputuloksen perusteella tullaan mahdollisesti sekä maanpäällistä, että maanalaista asemakaavaa tarkistamaan.

48. Ensimmäisen vaiheen esitystavasta sanotaan kilpailuohjelmassa näin: “Pohjapiirroksen suunta tulee olla siten, että Mannerheimintie on vaakasuuntaisesti kuvan alareunassa. Pohjapiirroksen alapuolelle sijoitetaan pitkittäisleikkaus saman suuntaisena.” Voiko pitkittäisleikkauksen leikkaussyvyys vaihdella tarpeen mukaan vai onko sen leikattava alue kokonaisuudessaan samalta syvyydeltä?
Nimimerkki: Nimimerkki “Aallonharja” kysyy seuraavat kysymykset, osassa kysymyksiä on useampi osakysymys:
Vastaus: Leikkaussyvyys voi vaihdella. Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

49. Kilpailuohjelmassa sanotaan seuraavasti: “Kulkuyhteydet nykyisestä museorakennuksesta ja erityisesti sen keskihallista ja auditoriotiloista lisärakennukseen tulee ratkaista kilpailuehdotuksessa.” Myös näin: “Lisärakennukseen sijoitetaan erillinen sisäänkäynti, joka mahdollistaa tapahtumatoiminnan museon aukioloaikojen ulkopuolella ja tutustumisen vaihtuviin näyttelyihin ilman kulkua päärakennuksen kautta. Uuden sisäänkäynnin liittyminen nykyisen museorakennuksen kulkuyhteyksiin tulee osoittaa. Odotuksena on tilaratkaisu, joka tukee kehittyviä palveluita ja mahdollistaa yleisötilojen käytön sekä nykyisessä museorakennuksessa että lisärakennuksessa myös museon aukioloajan ulkopuolella. Lisärakennuksen yhteys nykyiseen museorakennukseen ja sen pääkulkureitteihin tulee olla luonteva. Lisärakennuksen tulee toimia tarvittaessa itsenäisenä erillään muusta museon toiminnasta.” Kun ohjeissa korostetaan erityisesti keskihallin ja auditoriotilojen yhteyttä lisärakennukseen, joista keskihalli on kuitenkin maantasoa kerrosta ylempänä, niin onko tarkoituksena, että yhteys hoidettaisiin maantasossa, vai onko myös mahdollista tehdä se esimerkiksi maanalaisena? Onko maantason yhteys nykyisen museorakennuksen ja lisärakennuksen välillä sallittua järjestää taivasalla ilman sisätilayhteyttä?
Nimimerkki: Nimimerkki “Aallonharja” kysyy seuraavat kysymykset, osassa kysymyksiä on useampi osakysymys:
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

50. Kilpailuohjelmassa sanotaan näin: “Lisärakennukseen tulee olla sujuva kulku sekä Mannerheimintieltä että pihan puolelta. Vanhaan pihamuuriin on mahdollisuus perustellusti tehdä uusia kulkuaukkoja. Uuden sisäänkäynnin tulee sijoittua keskeiselle paikalle rakennuskokonaisuudessa ja toimia esteettömänä sisäänkäyntinä kaikille asiakasryhmille.” Tuleeko yhteyden nykyiseen museorakennuksen tiloihin olla esteetön vai riittääkö, että vain itse sisäänkäynti lisärakennukseen on esteetön?
Nimimerkki: Nimimerkki “Aallonharja” kysyy seuraavat kysymykset, osassa kysymyksiä on useampi osakysymys:
Vastaus: Yhteyden lisärakennuksesta nykyiseen museorakennukseen tulee olla esteetön

51. Kilpailuohjelmassa sanotaan näin: “Tontilla olevia rakennuksia ei saa purkaa eikä niissä saa suorittaa sellaisia lisärakennus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai sisätilojen kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa ja tyyliä.” Saako lisärakennuksen rakentaa kiinni nykyisen rakennukseen ja täten jossain määrin muuttaa julkisivun ilmettä ja rakennetta, vai pitääkö sen olla erillään?
Nimimerkki: Nimimerkki “Aallonharja” kysyy seuraavat kysymykset, osassa kysymyksiä on useampi osakysymys:
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

52. ​Kilpailuohjelman kohdassa Kilpailualue (kohta 3.2) on leikkauspiirustuksessa esitetty ehdotettu uusi hissiyhteys pysäköintilaitokseen (kirjaimella H). Pohjissa tätä paikkaa ei kuitenkaan olla esitetty. Mihin tämä hissiyhteys on ajateltu sijoittuvan suhteessa maanalaiseen parkkihalliin ja lastauslaituriin pohjapiirrostasolla?
Nimimerkki:Uusi Kansallinen, kilpailukysymyksetnimim. Kolmio
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

53. Maanalaiselta lastausalueelta tulee luoda huoltoreitti uuteen rakennukseen hissivarauksen kautta (kilpailuohjelman leikkauksessa kirjaimella E), tuleeko tämän huoltoyhteyden ulottua Kansallismuseon vanhaan osaan asti vai riittääkö yhteys lastauslaiturin ja uudisosan välillä?
Nimimerkki:Uusi Kansallinen, kilpailukysymyksetnimim. Kolmio
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa. Huoltoyhteyttä hissivarauksen ja nykyisen museorakennuksen välille ei ole kilpailuohjelmassa edellytetty.

54. Är de befintliga tilläggen anslutna till varandra på källarnivå? (Are the existing extensions connecting to each other approximately at the basement level?)
Nimimerkki: Pseudonym: A135813
Questions in Swedish Language
Svar: Se bilaga ”C1 Nationalmuseet, Häkälä och Vaunuvaja + gårdsområdet, ritningar”
Vastaus: Katso liite ” LIITE C1 Kansallismuseo, Häkälä ja Vaunuvaja + pihapuistoalue piirustukset”

55. Är tillägget, byggd mellan 1997-2000, ansluten till huvudbyggnaden på källarnivå? (Is the extension, built between 1997-2000, connecting to main building at the basement level?)
Nimimerkki: Pseudonym: A135813
Questions in Swedish Language
Svar: Se bilaga ”C1 Nationalmuseet, Häkälä och Vaunuvaja + gårdsområdet, ritningar”
Vastaus: Katso liite ” LIITE C1 Kansallismuseo, Häkälä ja Vaunuvaja + pihapuistoalue piirustukset”

56. Vad tycker du ska placeras i annexets 300 m2 entré? (What do you consider to be part/take place in the 300 m2 annex entrance?)
Nimimerkki: Pseudonym: A135813
Questions in Swedish Language
Svar: Det får de tävlande avgöra fritt, se planeringsanvisningarna.
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa, katso suunnitteluohjeet

57. Tuleeko uuden näyttely- ja tapahtumatilan aulatilojen (tilaohjelmassa 200m2) olla saavutettavissa SUORAAN sekä uudesta lisäosasta että vanhasta museorakennuksesta, vai vain uudesta lisäosasta?
Voiko uusi näyttely-ja tapahtumatila olla välittömässä yhteydessä vanhan museon tiloihin?
Nimimerkki: Nimimerkki: Filologi
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

58. Pöyryn ”Hankesuunnitelman” dokumenteissa on hieman eri mittoja ja sijainteja kuin AutoCAD-piirroksissa. Kumpi on ensisijaisesti suunnittelun viitteenä?
Nimimerkki: Nimimerkki: ”Vähän vanhaa, paljon uutta”
Vastaus: LIITE C1 Kansallismuseo, Häkälä ja Vaunuvaja + pihapuistoalue piirustukset” on ensisijaisesti määräävä

59. Mikä mahtaisi olla Q-luokituksella kallion laatu museon luolissa? Pysäköintiluolan kohdalla laatu oli erittäin huono.
Nimimerkki: Nimimerkki: ”Vähän vanhaa, paljon uutta”
Vastaus: Katso ”LIITE C3 Louhintatasot, sivu 4”

60. Miksi maanalaiset osat ja puuistutukset tehtiin ennen pintaan tulevaa rakennetta? Onko mahdollista hylättyä viitesuunnitelmaa esitettäväksi?
Nimimerkki: Nimimerkki: ”Vähän vanhaa, paljon uutta”
Vastaus: Rakennusvaiheet on toteutettu palvelemaan sen hetkisiä tavoitteita ja päätöksiä. Viitesuunnitelmaa ei ole esitettäväksi.

61. Onko kilpailualueen nykyisen luolan läntisissä tiloissa suurempia tilavarauksia uudisosan teknisille järjestelmille?
Nimimerkki: Nimimerkki: ”Vähän vanhaa, paljon uutta”
Vastaus: Ei ole

62. Sivu 19 kohta 4.3. Lisärakennuksen tilat toinen lause Täsmennys 3.2 osoitetuille alueille ei selviä kilpailukutsusta samoin kohdan 4 kpl (3.2).
Nimimerkki: Kysymykset
Vastaus: Kilpailualue näkyy kohdan 3.2 kuvissa

63. Kohta 7.1 sivu 28 Täsmennys toinen ranskalainen viiva valokuvaliite E1 /valokuvanumero 1
(esim. sivunumero ja koordinaatit).
Nimimerkki: Kysymykset
Vastaus: Kuva on liitteen E1, sivu1. Kuvatiedot: Exp. Time = 1/320, F/Stop = 5.0, Focal length = 24mm, Exp. Bias = 0, Metering Mode = Center-weighted average, ISO Speed = 100, Latitude =  60° 10′ 33.1″ N, Longitude = 24° 55′ 45.6″ E, Altitude = +114.5m (from sea level)

64. Kohta 7.2 sivu 28 Sivun viimeinen ranskalainen viivä. Liitteen tiedoston E2 kuvan tiedostokoko (1920X2520pix) millimetreinä. Kohta 7.4 sivu 29
Nimimerkki: Kysymykset
Vastaus: Kuvatiedosto on digitaalinen JPG-tiedosto ja sen koko on annettu pikseleinä
Toinen kappale voidaanko käyttää vastaava projektipankkia kuin Buildercom Oy
Vastaus: Kilpailussa käytetään kilpailuohjelmassa esitettyä projektipankkia

65. Mitä rajoitteita louhinnalle on liitteenä olevan kuvan mukaiselle valkoiselle alueelle (kuvakaappaus liitteestä Kilpailuohjelman LIITE C3 Louhintatasot.pdf, piirustus 101008145 KAT 10 – 01 )
Nimimerkki: ”Ikirouta”
Vastaus: Valkoisella alueella ei ole louhintarajoituksia kansallismuseon kalliotilojen kannalta. Sallitut louhintatasot näkyvät kuvassa ”LIITE C3 Louhintatasot / sivu 1”. Louhintaa valkoisella alueella rajoittaa olemassa oleva ajotunnelivaraus.

66. Voitteko täsmentää, tuleeko joukkueessa olla Euroopassa rekisteröity arkkitehtitoimisto?? Vai onko yrityksen oltava eurooppalainen?
Nimimerkki: “NEW NATIONAL” COMPETITION PROGRAMME Questions for Organisers
Vastaus: Kohdan 1.2. mukaisesti

67. Onko määritelty, kuinka pitkä joukkueen salanimi voi enimmillään olla?
Nimimerkki: “NEW NATIONAL” COMPETITION PROGRAMME Questions for Organisers
Vastaus: Kilpailijan vapaasti valittavissa

68. Onko mahdollista saada lähtötietona ympäröivien rakennusten 2D tai 3D tiedostoa? Tarkastelu muutaman korttelin verran suunnittelualueen ympärillä riittäisi.
Nimimerkki: “NEW NATIONAL” COMPETITION PROGRAMME Questions for Organisers
Vastaus: Ympäröivä alue on nähtävissä ja aineistoa on ladattavissa; Helsingin karttapalvelu linkki https://kartta.hel.fi/– > 3D-kaupunkimallit

69. Mikä on -0.5 kerroksen tarkka korkeusasema ( – 0.5 krs – LIITE C1 Kansallismuseo, Häkälä ja Vaunuvaja + pihapuistoalue piirustukset. dwg ) ?
Nimimerkki: “NEW NATIONAL” COMPETITION PROGRAMME Questions for Organisers
Vastaus: Esitetyssä -0.5 tasossa on ainoastaan Vaunuvajan tila KL002, jonka korkeustaso +6.610.

70. Jos piha-alue katetaan, onko rajoitusta millä korkeudella katto liittyy olemassa oleviin rakennuksiin? Onko määritelty, miten katto voidaan tukea olemassa oleviin rakennuksiin?
Nimimerkki: “NEW NATIONAL” COMPETITION PROGRAMME Questions for Organisers
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa

71. Voidaanko pihan HALKOPIHA kaivaa Auditorion tasoon -7.26 metriä?
Nimimerkki: “NEW NATIONAL” COMPETITION PROGRAMME Questions for Organisers
Vastaus: Kilpailijan vapaasti valittavissa

72. Kappale 3.2. “Kilpailualue” – mitkä ovat korkeusaseman rajoitukset vyöhykkeissä C, D ja F? Mikä ovat HAKALA ja TALOUSPIHA nykyiset käyttötarkoitukset? Minkä nykyisen museon kerrosten toiminnallisuutta voidaan muuttaa?
Nimimerkki: “NEW NATIONAL” COMPETITION PROGRAMME Questions for Organisers
Vastaus: Vyöhykkeiden C, D, F louhinnan osalta katso ”LIITE C3 Louhintatasot”, muilta osin kilpailijan ratkaistavissa. Häkälä toimii kansallismuseon projektitilana, Häkälän viereinen talouspiha on kiinteistöhuollon käytössä. Museon kerrosten toiminnallisuuden muuttaminen: katso yleiset suunnitteluohjeet, kilpailijan harkinnan mukaan.

73. Pitääkö kilpailuehdotukseen sisällyttää tiimin organisaatiokaavio vaiheessa 1? Vai riittääkö joukkueen pääyhteyshenkilö?
Nimimerkki: “NEW NATIONAL” COMPETITION PROGRAMME Questions for Organisers
Vastaus: Kilpailun 1. vaiheessa ei tarvitse, pääyhteyshenkilö riittää

74. Voiko teknisen suunnittelualojen toimittajat osallistua useampaan kilpailuryhmään?
Nimimerkki: “NEW NATIONAL” COMPETITION PROGRAMME Questions for Organisers
Vastaus: Kyllä voi

75. Kysymys 1.koskien aluetta, jolla louhinta on mahdollista tasoon +0.00 Kilpailuohjelman sivun 15 kaaviokuvassa ”Kilpailualue – maan alaisten rakenteiden alimmat louhintatasot” on esitetty alueen, jolla louhinta on mahdollista tasoon +0.00, raja. Sama raja on esitetty liitteessä ”LIITE C3 Louhintatasot”. Rajat kulkevat kuitenkin vasemmasta reunastaan (eteläreuna) eri kohdissa. Mikä on todellinen alue, jolla louhinta on mahdollista tasoon +0.00?
Nimimerkki: nimimerkki kysyjä
Vastaus: Sallitut louhintatasot näkyvät kuvassa ”LIITE C3 Louhintatasot / sivu 1”. Louhintaa rajoittaa myös olemassa oleva ajotunnelivaraus.

76. Kysymys 2
koskien hissivarausta ja huoltohissiä Onko olemassa olevan, lastaussillalle vievän hissivarauksen käyttö kilpailijoita sitova vaatimus? Voivatko kilpailijat esittää poikkeavaa sijaintia näyttely- ja tapahtumatilan huoltohissille?
Nimimerkki: nimimerkki kysyjä
Vastaus: Hissivarauksen käyttö ei ole sitova vaatimus. Kilpailija voi esittää harkintansa mukaan toisenlaisen ratkaisun

77. Liitteessä ”LIITE C1 Kansallismuseo, Häkälä ja Vaunuvaja + pihapuistoalue piirustukset” on piirustuksessa ”-2 krs” esitetty huoltohissin avautumissuunta ja hissin vierellä kierreporras. Onko esitetty avautumissuunta sitova, vai voiko huoltohissin asemoida hissivarauksen sisällä toisinkin? Onko esitetyn kierreportaan tilavaraus sisällytettävä kilpailuehdotukseen? Onko kierreportaan oltava koko hissikuilun korkuinen?
Nimimerkki: nimimerkki kysyjä
Vastaus: Kilpailijan ratkaistavissa

78. Kysymys 3 koskien olemassa olevia näyttelyverstaita. Näyttelyverstaat siirtyvät olemassa olevasta museorakennuksesta laajennukseen (kilpailuohjelma s. 18 ja 26). Missä tiloissa nykyiset näyttelyverstaat sijaitsevat? Tuleeko tai voiko näihin tiloihin esittää toiminnallista muutosta?
Nimimerkki: nimimerkki kysyjä
Vastaus: Näyttelyverstaat sijaitsevat tiloissa 014 työhuone ja 015 työhuone. Kilpailija voi esittää tiloihin haluamansa käyttötarkoituksen.

79. Voiko kilpailuohjelmassa ja pohjapiirustuksissa esitettyä hissivarausta suurentaa vai onko se lukittu esitettyihin mittoihin?
Nimimerkki: Tässä pari kysymystä liittyen kilpailuohjelmaan?
Vastaus: Hissivarauksen suurentaminen on mahdollista, mutta se edellyttää lisälouhintaa

80. Onko Gygneuksenkadulta alkava ja Finlandiatalon parkkihalliin päättyvä ajotunnelivaraus toteutumassa millä todennäköisyydellä?
Nimimerkki: Tässä pari kysymystä liittyen kilpailuohjelmaan?
Vastaus: Kyseinen ajotunnelirasite on voimassa, mutta sen toteutuminen tai toteutumisaika ei ole tiedossa

81. Voiko hissivarauksen paikan siirtää tai muotoa muuttaa?
Nimimerkki: Nimimerkki ’Tik-Tak’ kysyy:
Vastaus: Voi muuttaa, mutta se edellyttää lisälouhintaa

82. Jos sisääntulokerros ja näyttelytilat ovat eri tasoilla, onko suotavaa jakaa WC-tilat (100 m2) molemmille tasoille?
Nimimerkki: Nimimerkki ’Tik-Tak’ kysyy:
Vastaus: Kilpailijan ratkaistavissa

83. Suunnitteluohjeet: ’Ravintolalle tulee olla oma museosta riippumaton sisäänkäynti.’ Tarkoittaako tämä, että museon WC- ja naulakkotilojen lisäksi ravintolalla on oma ’eteinen’ WC- ja naulakkotiloineen? Jos näin on, sisältyykö se ravintolan (300 m2) pinta-alaan?
Nimimerkki: Nimimerkki ’Tik-Tak’ kysyy:
Vastaus: Yleisö-wc:t eivät sisälly ravintolan pinta-aloihin

84. Toteutetaanko Cygnaeuksen ajotunneli tässä yhteydessä?
Nimimerkki: Nimimerkki ’Tik-Tak’ kysyy:
Vastaus: Ei toteuteta tässä yhteydessä

85. Kilpailuaineistossa on ristiriitaista tietoa tontilla olevan kallion louhimisesta. Kilpailuohjelmassa ( Liite A1 sivu 15) louhiminen on sallittu +0.00 tasoon eri alueella kuin liitteessä C3 Louhintatasot.
Kumpaa rajausta tulee noudattaa: A1 Kilpailuohjelman sivulla 15 olevaa Alue C:tä vai Liitteen C3 louhintatasoja?
Nimimerkki: Nimimerkki ”UK KYSYMYKSIÄ”
Vastaus: Kilpailuohjelman havainnekuva on yksinkertaistettu kuvaus aiheesta. Sallitut louhintatasot näkyvät kuvassa ”LIITE C3 Louhintatasot / sivu 1”. Louhintaa rajoittaa myös olemassa oleva ajotunnelivaraus.

86. Voiko ”C3 Louhintatasot”- liitteen keltaisen +0.00 tason ja nykyisen museorakennuksen pohjoisjulkisivun välisellä alueella louhia? Mihin tasoon?
Nimimerkki: Nimimerkki ”UK KYSYMYKSIÄ”
Vastaus:Valkoisella alueella ei ole louhintarajoituksia kansallismuseon kalliotilojen kannalta. Louhintaa rajoittaa myös olemassa oleva ajotunnelivaraus.

87. Voiko Halkopihan alla olevaa IV-konehuonetta muuttaa / siirtää toiseen paikkaan? Mitä tiloja IV-konehuone palvelee?
Nimimerkki: Nimimerkki ”UK KYSYMYKSIÄ”
Vastaus: On mahdollista siirtää, huomioiden, että nykyiset konehuoneet palvelevat laajasti kansallismuseon pohjoispään eri huonetiloja.

88. Voiko Halkopihan alla olevaa varastoa muuttaa / siirtää toiseen paikkaan?
Nimimerkki: Nimimerkki ”UK KYSYMYKSIÄ”
Vastaus: Kilpailijan ratkaistavissa

89. Voiko tilojen 013- 015 ja 018-022 alla olevia IV- kanavia siirtää / poistaa ? Mitä tiloja kanavat palvelevat?
Nimimerkki: Nimimerkki ”UK KYSYMYKSIÄ”
Vastaus: Kilpailijan ratkaistavissa. Kanavia on mahdollista siirtää. Ne palvelevat lähellä olevia huonetiloja

90. Voiko kilpailuaineistoon lisätä LVIS kuvat halkopihan ja sitä ympäröivien tilojen alueelta?
Nimimerkki: Nimimerkki ”UK KYSYMYKSIÄ”
Vastaus: Palkintolautakunta ei pidä tarpeellisena niiden liittämistä kilpailuaineistoon kilpailun 1. vaiheessa

91. Tarvitaanko näyttely- ja tapahtumatilaa palveleva huoltokaytävä tilojen kaikille puolille? Vai riittääkö käytävä 2-3 puolelle tiloja? Vai riittääkö jokaiseen näyttelytilaan ainostaan yksi yhteys?
Nimimerkki: Nimimerkki ”UK KYSYMYKSIÄ”
Vastaus: Jokaiseen näyttelytilaan riittää yksi huoltoyhteys

92. Tuleeko jokaisen erillisen näyttelytilan olla leveys x pituus suhteiltaan 1/2 – 1/3? Vai tarkoitetaanko 1/2 – 1/3 suhteilla ainoastaan yhdistettävissä olevaa 900m2 tilaa ja sen mittasuhteita?
Nimimerkki: Nimimerkki ”UK KYSYMYKSIÄ”
Vastaus: Vaatimus koskee pyydettyä n. 900m2 aluetta kohdan ”4. lisärakennuksen tilat” mukaisesti

93. Tuleeko 600 +300 +300 = 1000 -1200m2 näyttelytilan muodostaa yksi iso tila?
Nimimerkki: Nimimerkki ”UK KYSYMYKSIÄ”
Vastaus: Ei ole välttämätöntä. Katso kilpailuohjelma kohta ”4.Näyttely- ja tapahtumatila”.

94. Voiko yhdistettävissä olevien 600m2 + 300m2 = 900m2:n salin lisäksi sijoittaa 300m2 näytelytilan erillleen yhdistettävissä olevasta 900m2 tilasta?
Nimimerkki: Nimimerkki ”UK KYSYMYKSIÄ”
Vastaus: On mahdollista sijoittaa erilleen, kilpailijan harkinnan mukaan

95. Related to the New National competition, we would like to ask about the Museum’s collecting practices and policy: what is at the moment content for research, what acquisitions are being made and planned?
Also, would it be possible to access a database or list of exhibitions at the Museum?
Thank you in advance,
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Answer: The competition questions were supposed to be submitted in Finnish or Swedish. For further information regarding this question, see the website www.kansallismuseo.fi
Vastaus: Kilpailukysymykset tuli tehdä suomen tai ruotsin kielellä, lisätietoa kysymykseen liittyen verkkosivulta www.kansallismuseo.fi

96. Vilka rum i den befintliga byggnaden används idag som verkstad?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Svar: rum 014 arbetsrum, 015 arbetsrum
Vastaus: tilat 014 työhuone, 015 työhuone

97. Vilka rum i den befintliga byggnaden används idag som konferensrum?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Svar: Nationalmuseet: 012 föreläsningssal, 028 rum för grupper, 108a (tidigare butik) nuvarande konferensrum, 145 kontorsrum, 203 informationscentral/seminarierum
Vastaus: Kansallismuseo: 012 luentosali, 028 ryhmien huone, 108a entinen myymälä, nykyinen neuvottelutila, 145 toimistohuone, 203 infokeskus/seminaaritila.

98. Vad innebär det att tävlingsförslaget skall omfatta “en anslutning till Finlandiahusets parkeringsanläggning (Q-Park) för ledsagande trafik”? Finns det ett mer omfattande underlag över Finlandiahusets parkeringsanläggning att ta del av?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Svar: Med tanke på dem som använder Nationalmuseibyggnaden är en anslutning till Q-Parks parkeringsanläggning önskvärd, och den tävlande förväntas presentera en lösning på hur denna ska genomföras.
Vastaus: Kansallismuseorakennuksen käyttäjien kannalta yhteys Q-Parkin pysäköintilaitokseen on toivottava ja kilpailijan odotetaan esittävän ratkaisu sen toteuttamiseksi.

99. Ingenstans i programmet står det angivet hur förslagen ska namnges. Ska ett motto/pseudonym redovisas på planscherna och i så fall var?
Nimimerkki: [ei nimimerkkiä]
Svar: Ett pseudonym ska synas både på planscherna och i pdf-filen. Den tävlande väljer själv var det ska placeras.
Vastaus: Nimimerkin tulee näkyä sekä plansseissa että pdf-tiedostossa. Sijainti on kilpailijan vapaasti valittavissa.

100. Mitkä puut ovat pohjoistontilla suojeltuja tai kaupunkikuvauksellisesti tärkeitä ja mikä on Mannerheimintien puurivistön lähin louhinta etäisyys?
Nimimerkki: ”Carl XII”
Vastaus: Puusto on arvotettu ”LIITE F2 Kansallismuseo, Kulttuurihistoriallinen arvottaminen”. Lähin louhintaetäisyys riippuu toteutustavasta

101. Onko aulatilan henkilökunnan toimistotila (50m2) oltava samassa kerroksessa kuin uuden rakennuksen sisäänkäynti?
Nimimerkki: ”Carl XII”
Vastaus: Kilpailijan ratkaistavissa

102. Vilka möjligheter finns det att länka tillbyggnaden med huvudmuseet? Kan man föreslå en nedgrävd gång under byggnaden såsom tidigare förslag har gjort? Kan man föreslå en koppling i markplan som kopplar på t.ex. någon av passagerna som leder in till innergårdarna?
Nimimerkki: Med vänliga hälsningar Gustaf
Svar: Den tävlande får välja en lösning efter eget gottfinnande.
Vastaus: Kilpailijan harkinnan mukaisesti

103. Rutten, där ett 15 m långt konstverk ska föras ner, är det en bil/lastbil som ska transportera verket via en ramp och därmed tillåtet att ha en brant lutning? Finns det specifik beskrivning hur den infrastrukturen ska fungera med så stora föremål?
Nimimerkki: Med vänliga hälsningar Gustaf
Svar: Den tävlande får välja en lösning efter eget gottfinnande.
Vastaus: Kilpailijan harkinnan mukaisesti

104. I planritningarna framgår det inte var snickarverkstaden ligger, som i tävlingsprogrammet ska flyttas till tillbyggnaden – var ligger den placerad idag?
Nimimerkki: Med vänliga hälsningar Gustaf
Vastaus: Tilat 014 työhuone, 015 työhuone

105. Är önskan i tävlingsförslaget att en direkt koppling (t.ex. en ny hiss) från Q-parks hall upp till tillbyggnadens entré eller ett förslag på hur man leder besökare från Q-parks uppgång vid Aurorankatu?
Nimimerkki: Med vänliga hälsningar Gustaf
Svar: Önskemålet är en direkt koppling från parkeringshallen upp till tillbyggnadens entré.
Vastaus: Toivotaan yhteyttä suoraan pysäköintihallista museon lisärakennuksen sisäänkäyntiin.

106. Kilpailuohjelman mukaan kilpailu on ”avoin kaikille Euroopan Unionin ja sen hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaisille voimassa olevien sopimusten ja lakien mukaisesti”. Mitkä kaikki maat kuuluvat Euroopan Unionin hankintalainsäädännön piiriin?
Nimimerkki: Nimimerkki: Marsilainen
Vastaus: Osanotto-oikeus kilpailuohjelman kohdan 1.2 mukaisesti

107. En päässyt valitettavasti osallistumaan kilpailuseminaarin yhteydessä järjestetylle ohjatulle tutustumiskierrokselle museon tiloihin.Onko museon tiloihin enää mahdollista päästä tutustumiskierrokselle, etenkin yleisöltä suljettuihin tiloihin?
Nimimerkki: Nimimerkki: Marsilainen
Vastaus: Toinen tutustumiskierros Kansallismuseon tiloihin järjestetään maanantaina 4.3.2019 alkaen kello 13.00, kokoontuminen ulkona museon pihapuiston puolella, sisäänkäynti A6. Tutustumiskierrokselle tulijoiden tulee ilmoittautua 1.3.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen jyrki.tiensuu@gtark.fi.

108. Onko mahdollista saada lisää tietoa tai piirroksia suunnittelualueen puista, jotka olisivat mahdollisesti säilyttämisen arvoisia?
Nimimerkki: Kysymys A Nimimerkki ”Asuuri” Helsingin kansallismuseon arkkitehtuurikilpailua koskevat kysymykset:
Vastaus: Katso ”LIITE F2 Kansallismuseo, Kulttuurihistoriallinen arvottaminen” ja sen asemapiirros. Yksittäisten puiden säilyttämistä ei ole esitetty lähtötiedoissa.

109. Onko nykyisen museon kahvilaa mahdollista siirtää toiseen osaan nykyisessä museossa tai vaihtoehtoisesti keskittää kaikki kahvila- ja ravintolapalvelut uusiin tiloihin?
Nimimerkki: Kysymys A Nimimerkki ”Asuuri” Helsingin kansallismuseon arkkitehtuurikilpailua koskevat kysymykset:
Vastaus: Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa.

110. Mitkä tekijät rajoittavat kallion louhintaa kilpailualueella ja onko annetuista louhintatasoista mahdollista poiketa jonkin toleranssin sisällä?
Nimimerkki: Kysymys A Nimimerkki ”Asuuri” Helsingin kansallismuseon arkkitehtuurikilpailua koskevat kysymykset:
Vastaus: Katso kohta 3.2. Kilpailualue ja ”LIITE C3 Louhintatasot”. Louhintaa rajoittaa myös olemassa oleva ajotunnelivaraus.

111. Onko näyttely- ja tapahtumatilan oltava vapaa kantavista rakenteista?
Nimimerkki: Kysymys A Nimimerkki ”Asuuri” Helsingin kansallismuseon arkkitehtuurikilpailua koskevat kysymykset:
Vastaus: Katso kohta 4.3. Suunnitteluohjeet, Lisärakennuksen tilat

112. Ovatko eri korkeustasot näyttely- ja tapahtumatilassa sallittuja, jos muut tilaan kohdistuvat vaatimukset täyttyvät?
Nimimerkki: Kysymys A Nimimerkki ”Asuuri” Helsingin kansallismuseon arkkitehtuurikilpailua koskevat kysymykset:
Vastaus: Eri korkotasot ovat mahdollisia. Kilpailijan vapaasti ratkaistavissa huomioiden, että koko lisärakennus toteutetaan esteettömänä, kilpailuohjelman kohdan ”4. Suunnitteluohjeet yleistä” mukaisesti

113. ”Kilpailuohjelmassa mainitaan, että laajennus ja kaikki sen toiminnot tulevat olemaan maan alla. Onko kuitenkin mahdollista tuoda jotain toimintoja tai osia rakennuksesta maan pinnalle?”
Nimimerkki:Kysymys B nimimerkki ”MRCO”:
Vastaus: On mahdollista. Katso kohta 3.2. Kilpailualue ja liitteet